Cinsel Taciz Suçu

47 okuma
29 Mart 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nda “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında, madde 105’te düzenlenmiş olan son suç olarak karşımıza çıkmaktadır. TCK m.105’te bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişinin cezalandırılacağı belirtilmiştir. Cinsel taciz suçu ile korunmak istenen hukuksal yarar cinsel özgürlüğün daha geniş bir çerçevede korunabilmesini sağlamaktır.

 

Cinsel taciz suçunun faili kadın ya da herkes olabilmektedir. Bu suçun eşler arasında işlenmesi halinde herhangi bir cezaya hükmedilmesi söz konusu değildir. Suçun mağduru da tıpkı faili gibi kadın ya da erkek herkes olabilmektedir. Suç, aynı cinsteki kişilere karşı da işlenebilir. Yani bir kadın başka bir kadını cinsel amaçlı olarak taciz edebileceği gibi aynı şekilde bir erkek de başka bir erkeği cinsel amaçlı olarak taciz edebilir ve bu durumda cinsel taciz suçu meydana gelir. Söz konusu suçun maddi unsurunu oluşturan hareket TCK’da belirtildiği üzere bir kimseyi cinsel olarak taciz etmektir.

7 Cevap

29 Mart 2017 Admin (12,970 puan) cevapladı
Cinsel Taciz Suçu Nedir ?

 

Hangi davranışların cinsel taciz sayılacağına dair kanunda herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Fakat şunu söyleyebiliriz ki kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen cinsel davranışlar ile cinsel yönden ahlak temizliğine aykırılık teşkil eden ve mağdurun rahatsız edilmesine sebep olan hareketler cinsel taciz olarak kabul edilmiştir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere bir hareketin cinsel taciz sayılabilmesi için, bunun mağdur açısından rahatsız edici bir boyuta ulaşmış olması gerekmektedir. Cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suç olduğundan dolayı pek çok farklı şekilde bu suçun işlenmesi mümkündür. Bunlardan bazıları; laf atmak, cinsel ilişki teklifinde bulunmak, cinsel içerikli mesajlar yollamak, cinsel organını teşhir etmek gibi. Aynı zamanda tüm bu hareketler ani olarak gerçekleşmektedir. Örneğin, minibüsten inen bir kadının eteğini kaldırmak, ıslık çalmak, öpmek istediğini söylemek gibi. Tüm bu hallerde cinsel taciz suçu oluşmuş olacaktır.

 

Cinsel taciz suçunun manevi unsurunu ele aldığımız zaman şunu belirtmeliyiz ki bu suç ancak kasten işlenebilen bir suçtur. TCK’ya göre failde cinsel amaçlı olarak kişiyi rahatsız etme söz konusu olduğundan dolayı özel kastın varlığı suçun işlendiğini söylemek açısından önem taşımaktır. Eğer kişiyi sırf rahatsız etmek maksadıyla tacizde bulunulmuşsa ve amaç mağdurun huzur ve sükununu bozmak ise bu durumda TCK M.123’te yar alan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluştuğunu söylemek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda, alenen yapılan cinsel içerikli bir hareket belli bir kimseyi hedef almıyorsa bu durumda cinsel taciz suçu değil, hayasızca hareketler (TCK m.225) suçunun oluştuğunu söylememiz gerekecektir. Dolayısıyla cinsel taciz suçu bir kişiye yönelik olması gerektiğini söylememiz doğru olacaktır.

 

Cinsel taciz suçu salt hareket suçu olduğundan dolayı eğer icra hareketleri kısımlara ayrılabiliyorsa teşebbüsün mümkün olduğunu kabul edebiliriz. Ayrıca değişik zamanlarda aynı kişiye karşı suç işleme kararına dayalı olarak gerçekleştirilen birden fazla cinsel taciz suçu söz konusu olduğunda zincirleme suç hükümlerine başvurulacaktır. (TCK m.43)
29 Mart 2017 Admin (12,970 puan) cevapladı
Cinsel Taciz Suçu Cezası

TCK m.105’te yer alan cinsel taciz suçu, suçun temel haline ve nitelikli haline göre farklı oranlarda cezalandırmayı gerektiren bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. TCK m.105/1’e göre bir kimsenin cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi halinde faile, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceği gibi adli para cezasına çarptırılması da mümkün kılınmıştır. Fakat eğer cinsel taciz suçunu oluşturan fiil bir çocuğun şahsına karşı işlenmişse bu durumda faile 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

Cinsel taciz suçunun m.105/2’de yer alan nitelikli hallerinin söz konusu olması durumunda ise birinci fıkrada belirtilmiş olan ceza yarı oranında arttırılacaktır. Bu maddenin ikinci cümlesinde ise farklı bir düzenlemeye gidilmiştir ve netice yüzünden cezanın ağırlaştırılması hali ortaya çıkmıştır. Buna göre cinsel taciz suçuna sebep olan fiil sebebiyle mağdur, işini, okulunu ya da ailesi bırakmak zorunda kalmış ise bu durumda faile verilecek olan hapis cezası 1 yıldan az olmayacaktır. Cinsel taciz suçunun mağdurun hayatında bırakması mümkün olan  olumsuzluk sebebiyle verilecek olan hapis cezasının oranı hakkında bu yönde bir hüküm getirilmiştir.
29 Mart 2017 Admin (12,970 puan) cevapladı
Cinsel Taciz Suçu Memuriyete Engel Midir?

Özellikle günümüzde devlet memurlarının alımı artmakla beraber pek çok kişi de devlet memuru olarak çalışmayı daha garanti ve avantajlı görmektedir. Hal böyle olunca da cinsel taciz suçunu veya diğer herhangi bir suçu işlemiş olan kimseler memur olup olamayacaklarına dair soru işaretlerine sahiptirler. Devlet memurluğuna engel suçlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde belirlenmektedir. Kişilerin sabıkası olsa bile belirtilmiş olan suçları işlememiş olmaları halinde devlet memuru olma şansları devam edecektir.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, irtikap, rüşvet, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ve belirtilen diğer suçların işlenmiş olması halinde kişi, devlet memuru olamayacaktır. Bu suçlardan dolayı ne kadar ceza alındığının ya da af çıkmış olmasının devlet memuru olabilmek açısından bir önemi yoktur; her halde kişi, devlet memurluğuna alınmayacaktır. Fakat kanunda sayılmış olan suçlar dışında, kasten işlenmiş olan herhangi bir suçtan ötürü 1 yıldan daha az süreli hapis cezası almış olanlar devlet memuru olabileceklerdir; 1 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum edilmiş olanların ise böyle bir hakkı olmayacaktır. Eğer memuriyete girmişlerse de bu kişilerin görevlerine son verilecektir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki cinsel taciz suçu sebebiyle 1 yıldan daha az hapis cezası almış olan bir kimse devlet memuru olabilmektedir.
29 Mart 2017 Admin (12,970 puan) cevapladı
Cinsel Taciz Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Cinsel taciz suçunun şikayete bağlı olup olmadığı, suçun temel hali veya nitelikli hali olması durumunda farklılık göstermektedir. Buna göre, TCK m.105/1’de belirtilmiş olan cinsel taciz suçunun temel halinin işlenmesi halinde suçun takibi şikayete bağlı olmaktadır. Fakat eğer cinsel taciz suçu bir çocuğa karşı işlenmişse bu durumda suçun soruşturma ve kovuşturma şikayeti tabi olmayacaktır. Bunların yanı sıra TCK m.105/2’de belirtilmiş olan nitelikli hallerden birinin söz konusu olduğu durumlarda da cinsel taciz suçunun takibi için şikayet şartı aranmamaktadır; soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılacaktır.
29 Mart 2017 Admin (12,970 puan) cevapladı
Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri TCK m.105/2’de belirtilmiş olup bu hallerden birinin var olması durumunda faile verilecek olan ceza, suçun temel halinin işlenmesi durumunda verilecek olan cezanın yarı oranında arttırılmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitelikli hallerin söz konusu olduğu durumlarda suçun takibi için mağdurun şikayet etmesi şartı aranmayacaktır.

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri beş bent halinde belirtilmiş olup bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Suçun, kamu görevinin, aile içi ilişkinin ya da hizmet ilişkisinin sağlamış olduğu kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi; suçun, vasi, öğretici,koruyucu aile, bakıcı ya da sağlık hizmeti vermekte olan veya koruma, bakma ve gözetme yükümlülüğüne sahip olan kişiler tarafından işlenmesi; suçun, aynı iş yerinde çalışıyor olmanın sağlayacağı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi; suçun, posta ya da elektronik haberleşme araçlarının sağlamış olduğu kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi ve son olarak cinsel taciz suçunun teşhir suretiyle işlenmesi. Eğer bu fiillerden birisi sebebiyle mağdur işinden, okuldan veya ailesinden ayrılmak durumunda kalırsa da netice yüzünden cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli halin varlığından bahsetmemiz gerekecektir. Bu durumda faile verilecek olan cezanın 1 yıldan az olamayacağı TCK’da belirtilmiştir.
29 Mart 2017 Admin (12,970 puan) cevapladı
Cinsel Taciz Suçunda Zamanaşımı

Cinsel taciz suçuna maruz kalan kimse, söz konusu suçun şikayete tabi olduğu hallerde hiç zaman kaybetmeden mutlaka yetkili merciilere şikayette bulunmalıdır. TCK m.73’e göre soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarda mağdurun şikayette bulunma süresi 6 aydır. Bu süre içerisinde şikayette bulunmayan mağdur, şikayet hakkını yitirecektir. Söz konusu süre, suçun failinin ve fiilin öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır. Eğer mağdurlardan birisi için 6 aylık süre dolmuşsa, diğer mağdurların şikayet hakkı ortadan kalkmış olmaz; onlar için süre dolmadığı takdirde her an şikayet etme hakkı devam etmektedir. Cinsel taciz suçunun dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.
29 Mart 2017 Admin (12,970 puan) cevapladı
Cinsel Taciz Suçu Hakkındaki Yargıtay Kararları

Cinsel taciz suçu hakkında Yargıtay kararlarına baktığımız zaman, bu suçun işlenmesinde karşı tarafın rızasının bulunması hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edildiğini ve dolayısıyla cinsel taciz suçu oluşmadığını söylememiz mümkün olacaktır. Bir cinsel taciz davası sırasında sanık, göndermiş olduğu mesajların katılanın mesajlarına cevap mahiyetinde  olduğunu ileri sürmüştür. Bunun üzerine kullanmakta olduğu iki ayrı telefonu da katılanın açmış olduğu tazminat davasında mahkemeye ibraz etmiş ve yapılan incelemeler sonucunda sanığın telefonunda katılan tarafından gönderilmiş cinsel içerikli mesajların varlığı tespit edilmiştir. Bu mesajların katılan tarafından gönderildiğinin tespit edilmesiyle beraber bu mesajların katılanın bilgisi ve rızası dahilinde olduğu ve aynı zamanda gönderilene olumlu cevaplar verilmiş olduğunun anlaşılmış olması sebebiyle dava konusu olan eylemin hukuka uygunluk nedeni kapsamında işlenmiş olduğu Yargıtay tarafından kabul edilmiştir. ( Yar. 14. CD., 27.10.2011. 7732/1479)

 

Ayrıca cinsel organın alenen teşhir edilmesi halinde genel ahlaka karşı suçlar arasında yer alan hayasızca hareketler suçunun oluşacağına daha önce de değinmiştik. Nitekim Yargıtayın kararı da bu yönde olmuştur. Yaşanılan bir olayda, müştekinin olay günü kız arkadaşı ile birlikte deniz kenarında kayalıkların üzerinde oturmuş olduğu esnada, sanık olay yerine gelmiş,  müşteki ve arkadaşının görebileceği şekilde cinsel organını onlara göstererek tuvaletini yapmıştır. Böylelikle sanığın atılı suçu işlemiş olduğu sabit olması sebebiyle TCK m.225/1 hükümlerine göre cezalandırılması yoluna başvurulmuştur. ( Yar. 14. CD., 27.3.2013, 9746/3456)

İlgili tacizler

0 cevap 18 okuma
18 Mart 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
0 cevap 68 okuma
2 Nisan 2017 Sosyal Medya kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
1 cevap 60 okuma
18 Mart 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
0 cevap 47 okuma
18 Mart 2017 Genel kategorisinde Admin (12,970 puan) yazdı
0 cevap 59 okuma
Taciz var sitesi sizlere uğradığınız tacizlerin diğer üyelerimiz tarafından cevaplanması ve çözülmesi için bir ortam sağlar. Bu konuda dayanışma içinde olarak ne yapmanız gerektiği konusunda rehberlik eder.

Hikayenizi paylaşarak dünyaya cinsiyetçiliğin var olduğunu, kadınlar tarafından hergün karşı karşıya kalındığını ve tartışılması gereken meşru bir sorun olduğunu gösteriyorsunuz.
Teşekkür ederiz.
Sitemizde yazılan tacizlere rehberlik ve danışmanlık yapacak psikolog, rehber, sosyolog, avukat, pedagog veya bu süreçte yardım etmeye gönüllü aktivist arkadaşlara ihtiyaç duymaktayız. Lütfen üye olduktan sonra yardım etme talebini Admin kullanıcısına mesaj olarak iletiniz. Burası ancak dayanışma içinde işe yarar bunu unutmayınız.

119 taciz

46 cevap

0 yorum

367 üye

...